گروه : مطالب ویژه
شماره : 70460
تاریخ : 1399-09-04 12:14
آزمون جدی نمایندگان گلستان در شفافیت عملکرد/ آیا نمایندگان گلستان هم ماشین 600 میلیون تومانی گرفته اند؟ دناپلاس اتوماتیک در بازار آزاد با مبلغ نزدیک به 600میلیون تومان و در کارخانه نیز دیگر در اختیار مردم عادی قرار داده نمی شود اما برای نمایندگان مجلس با قیمت 300میلیون تومان و به صورت قسطی عرضه می شود.

به گزارش گلستان ما، یکی از عملکردهای منفی نمایندگان مجلس در دوره دهم بحث عدم شفافیت در حوزه عملکردی است.

نمایندگان مجلس با ورود به مجلس به صورت خواسته یا ناخواسته دارای امتیازاتی می شوند که در برخی از موارد این امتیازات خارج از عرف مطرح می شود و انتقادات مختلفی را به همراه داشته است.

مجلس یازدهم و نمایندگان آن با شعار شفافیت در آرا و عملکرد، عدم استفاده از امتیازهای خارج از عرف در مجلس به روی کار آمدند تا جایی که برخی از آن ها با امضا برخی میثاق نامه ها شفافیت را جزو مهم ترین برنامه های خود عنوان کردند.

از همان روزهای اولیه در بحث انتخاب رییس مجلس یا طرح های اقتصادی دیگر برخی از نمایندگان با انتشار آرای خود در زمینه عملکردی خود شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دادند مسئله ای که نمایندگان گلستان در آن کمی ضعیف عمل کردند.

اما چالشی که این روزها اذهان عمومی نمایندگان مجلس را با آن رو به رو کرده بحث قرار دادن امتیازهایی در حمل و نقل و مسکن نمایندگان مجلس بوده است.

در شرایطی که نمایندگان مجلس بر عملکرد مدیران و اجرای قانون نظاره گر هستند باید از هر گونه تعارض منافع جلوگیری کنند، اما امتیازی برای نمایندگان مجلس قرار داده شده که در این شرایط اقتصادی کشور اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.

دناپلاس اتوماتیک در بازار آزاد با مبلغ نزدیک به 600 میلیون تومان و در کارخانه نیز دیگر در اختیار مردم عادی قرار داده نمی شود اما برای نمایندگان مجلس با قیمت 300 میلیون تومان و به صورت قسطی عرضه می شود.

دیگر پیشنهاداتی که برای حمل و نقل نمایندگان مطرح شده می توانند راننده و ماشین را در اختیار بگیرند اما هزینه های آن از هزینه های دفتر که نزدیک به 5 میلیون تومان است کسر می شود یا اینکه می توانند خودرو را به صورت امانی از مجلس در اختیار بگیرند.

اینکه نمایندگان گلستان کدام روش را انتخاب کرده اند می تواند آزمونی برای آن ها باشد که در تعارض منافع آیا دور گرفتن امتیاز را خط می کشند یا خیر؟ آن هم در شرایطی که چند تن از نمایندگان خودروهای دریافتی خود را بعد از انتقادات عمومی پس داده اند.

رسانه گلستان ما آماده دریافت نظرات نمایندگان گلستان می باشد چرا که شفافیت در عملکرد یکی از حقوق مردمی است که آن ها را شایسته حضور در مجلس دانسته اند می باشد.

انتهای پیام/