گروه : دانستنی ها
شماره : 6026
تاریخ : 1399-01-12 00:51
تاملی در آیات قرآن پیرامون باران ٰ زراعت ٰ ذکات و انفاق  در آیات قران کریم به کرات بر برکات باران ٰ لزوم پرداخت ذکات ٰ و انفاق تاکید شده است.

به گزارش گلستان ما به نقل از قابوس نامه ، در این نوشتار به تعدادی از آیات قرآن در خصوص موارد فوق اشاره می شود.

آیا ننگریسته‏ اند که ما باران را به سوى زمین بایر مى‏رانیم و به وسیله آن کشته‏اى را برمى‏ آوریم که دامهایشان و خودشان از آن مى‏ خورند مگر نمى‏ بینند (سوره: ۳۲ , آیه: ۲۷)

آنگاه پس از آن سالى فرا میرسد که به مردم در آن [سال] باران میرسد و در آن آب میوه مى‏ گیرند (سوره: ۱۲ , آیه: ۴۹)

و اوست که بادها را پیشاپیش [باران] رحمتش مژده‏ رسان مى‏ فرستد تا آن گاه که ابرهاى گرانبار را بردارند آن را به سوى سرزمینى مرده برانیم و از آن باران فرود آوریم و از هر گونه میوه‏اى [از خاک] برآوریم بدینسان مردگان را [نیز از قبرها] خارج مى‏ سازیم باشد که شما متذکر شوید( سوره: ۷ , آیه: ۵۷)

و قطعا بر شهرى که باران بلا بر آن بارانده شد گذشته‏ اند مگر آن را ندیده‏ اند [چرا] ولى امید به زنده ‏شدن ندارند (سوره: ۲۵ , آیه: ۴۰)

در حقیقت‏ خداست که علم [به] قیامت نزد اوست و باران را فرو مى‏ فرستد و آنچه را که در رحم هاست مى‏ داند و کسى نمى‏ داند فردا چه به دست مى‏ آورد و کسى نمى‏ داند در کدامین سرزمین مى‏ میرد در حقیقت‏ خداست [که] داناى آگاه است( سوره: ۳۱ , آیه: ۳۴)

آیا ندانسته ‏اى که خدا[ست که] ابر را به آرامى مى راند سپس میان [اجزاء] آن پیوند مى‏دهد آنگاه آن را متراکم مى‏ سازد پس دانه ‏هاى باران را مى‏ بینى که از خلال آن بیرون مى‏ آید و [خداست که] از آسمان از کوههایى [از ابر یخ‏زده] که در آنجاست تگرگى فرو مى ‏ریزد و هر که را بخواهد بدان گزند مى‏ رساند و آن را از هر که بخواهد باز مى‏ دارد نزدیک است روشنى برقش چشمها را ببرد (سوره: ۲۴ , آیه: ۴۳)

و اوست کسى که باران را پس از آنکه [مردم] نومید شدند فرود مى‏ آورد و رحمت‏ خویش را مى‏ گسترد و هموست‏ سرپرست‏ ستوده (سوره: ۴۲ , آیه: ۲۸)

خدا همان کسى است که بادها را مى‏ فرستد و ابرى برمى‏ انگیزد و آن را در آسمان هر گونه بخواهد مى‏ گستراند و انبوهش مى‏ گرداند پس مى‏ بینى باران از لابلاى آن بیرون مى‏ آید و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانید بناگاه آنان شادمانى مى‏ کنند( سوره: ۳۰ , آیه: ۴۸)

و از [دیگر] نشانه ‏هاى او این است که تو زمین را فسرده مى‏ بینى و چون باران بر آن فروریزیم به جنبش درآید و بردمد آرى همان کسى که آن را زندگى بخشید قطعا زنده‏ کننده مردگان است در حقیقت او بر هر چیزى تواناست (سوره: ۴۱ , آیه: ۳۹)

گردآورنده : خلیل حسن زاده-کارشناس زراعت واصلاح نباتات