حزب ا...جلین یادفتر حزب ا...جلین چه ویژگی داشت که علاوه برتاثیرگذاری تابه این لحظه ازتاریخ دریادهای موافق ومخالف چون ستاره ای درآسمان تاریخ سیاسی منطقه میدرخشد؟

پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما - حسین پایین محلی ؛ چندی پیش با یکی از پژوهشگران استانی سعادت شد ودقایقی هم کلام شدیم ایشان از نقش حزب جمهوری اسلامی جلین درمنطقه شرق مازندران-سابق-گفت.

برایم سوالهای بسیاری مطرح شد ودر فضای عمومی در یکی از گروه های تلگرامی هم بسیار مودبانه عنوان شد اما پاسخی که شنیده یا دیده شد ترک گروه ویا لفت دادن بود. برحقیر مسجل شد که باید به جد دراین مورد تامل کرد.چراکه اگر حزب با این جایگاهی که داشته و در تاریخ منطقه نقطه تاثیرگذاری داشته وتاکنون در پژوهشهای محققی چون استاد خارکوهی اینقدر مهم بوده الان کجاست وشخصیتهای آن مجموعه چه میکنند وچه میگویند؟

اماقبل از ورد به تاریخچه حزب جمهوری درجلین طبیعتا باید در باب نسبت تفکر دینی با تحزب اندیشید واز سویی رابطه بین نظام وحزب جمهوری اسلامی را بررسی کرد و بعد به بررسی انچه درابتدای این نوشتارعنوان شد پرداخت.

جهان بینی الهی جهان بینی توحیدی است که بر سیر از اویی وبه سوی اویی اشاره میکند(به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست/عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازاوست)به عبارتی حرکت ازمبدابه مقصد باماهیت مشخص.لذا جامعه دریک حرکت کلی وجمعی به عنوان امت(نه ملت)چون ماهیانی ازرودخانه به سوی دریامی روند ویا چون پرندگانی به سوی کوه قاف.

photo ۲۰۱۷ ۰۱ ۲۷ ۰۸ ۴۳ ۲۹

البته دراین ساحت وفضا کثرت نیز هست اما درمسیر فطرت وحقیقت.به عبارتی این کثرت عین وحدت است چنانکه فصول سال هریک موید فصل قبلی وبعدی اند که درپازل تکمیل کننده نظام خلقت اند.

بااین حال شاهد سیرازکثرت به وحدت ووحت به کثرت هستیم.دراینجاباید به نکته ای اشاره کرد وان این است که این کثرت باید ماهیتش وغایتش خارج ازخود باشد در جهت مسیرالهی.ازاین رو دکترسیف نه به تک گرایی ونه به کثرت گرایی(پلورالیزم)می گوید اما مفهوم همگرایی رامطرح میکند.درچنین الگویی همه یکسان هستند وشهروند درجه یک ودو نداریم.

ازهم اینجاست که به تفاوت ماهوی وتضاد جهانبینی اسلامی واومانیستی پی میبریم.درغرب ازانجاکه انسان جای خداراگرفت(اومانیسم)وتئوکراسی جای خود را به سکولاریزم داد ونوع هستی شناسی ومعرفت شناسی دراندیشه مدرن مبنی برثنویت وتثلیث واسطوره های یونانی صورت پذیرفت و تعریف ازانسان به عنوان گرگ انسان وتقلیل مفهوم جامعه ازملت(نه امت!)به جنگل(داروینیسم اجتماعی) صورت پذیرفت دموکراسی وتفکیک قدرت ونهایتا تحزب درساختارسیاسی برای کسب قدرت ومهار قدرت وتقسیم قدرت شکل گرفت.

photo ۲۰۱۷ ۰۲ ۰۷ ۲۲ ۵۱ ۴۵

خواننده گرامی بیشک باحقیرهمسخن است که فضای تاریخی وتمدنی ماباغرب متفاوت است واین تفاوت به درپیش گرفتن راه های متفاوت منجرمیشود.ازاین جهت بود که سید جمال الدین اسد آبادی کارکرد احزاب درشرق وغرب را کاملا درتضاد بایکدیگر میدید.‌

بااین وجود نمیتوان منکر نقش سازنده برخی احزاب یا نقش تاریخی احزاب درغرب شد.چراکه اولا ریشه تاریخی دارند ثانیا باساختارهای اجتماعی سیاسی تناسب دارند ثالثا برنامه دارند وبرنامه محوراند رابعا بنابه دلایل ارایه شده تاثیرگذارند ومردم به لیستها یا برنامه هارای میدهند خامسا سیستم افراد را راه میبرد نه برعکس وسادسا احزاب منافع ملی رابرجناحی ترجیح میدهند ونهایت اینکه ازخط قرمزهای ایدئولوژیک نظام سیاسی خود وچهارچوب تمدنی عبورنمیکنند درحالیکه درکشورما تقریبا تمامی موارد برعکس است!!!

با این مقدمه اول به نسبت  نظام مقدس جمهوری اسلامی وحزب جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت

حزب جمهوری اسلامی درتاریخ ۲۹اسفند ۵۷توسط بزرگانی چون شهید آیت ا...دکتربهشتی٬ آیت ا...خامنه ای-رهبرمعظم انقلاب-شهید آیت ا...باهنر ومرحوم آیت ا..‌هاشمی و آیت ا...موسوی اردبیلی تاسیس شد.

photo ۲۰۱۷ ۰۲ ۲۴ ۰۹ ۲۷ ۵۴

البته افراد شاخص دیگری چون شهید دکترآیت٬بادامچیان ٬مرحوم عسگراولادی٬وبعدها افرادی که دارای گرایشات التقاطی بودند اما صرف به دلیل اینکه ازمبارزین انقلاب در دوره پهلوی محسوب میشدند به حزب جمهوری اسلامی راه پیداکردند که سراغاز اختلافات در مدیریت حزب جمهوری اسلامی  رابه وجود اوردند ودرنهایت پس از چند بمب گذاری وشهادت بسیاری از نیروهای اصلی در خرداد شصت وشش به طوررسمی انحلال حزب جمهوری اعلام شد.

ماهیت حزب جمهوری اسلامی. تبیین وترویج گفتمان اسلام ناب محمدی بود که به عنوان یک حزب برخواسته از نظام اسلامی به این امر ورسالت بپردازد اما ورود نیروهای التقاطی چون میرحسین موسوی موجب اختلافات شدیدی در حزب بین شهید دکتر آیت ودکتر دیالمه با مرحوم هاشمی که حامی میرحسین بود شد.

شش تیر سال شصت ایت ا...خامنه ای درعملیات بمب گذاری شده در ضبط واکمن یابلندگوی سخنرانی ترور شد وهفت تیرشصت شاهد یکی از بزرگترین فجایع تاریخی برای انقلاب ویکی ازبزرگترین عملیات تروریستی بودیم.انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی.

دکترآیت که به گفته خانواده واطرافیان اسناد مهمی درباب نفوذی بودن وعضویت موسوی درلژفراماسونری داشت صبح روز چهارشنبه که محافظ ایشان نیز مرخصی بودند باشصت گلوله شهید شد وکمتراز چهل روزدکتردیالمه نیز که میرحسین رابزرگترین مهره امریکا درانقلاب میدانست طی عملیات تروریستی شهید شد.نهایتا باتصمیم بزرگان نظام درسال ۶۶پس از شهادت بزرگترین نیروهای انقلاب انحلال حزب جمهوری اسلامی اعلام شد.

photo ۲۰۱۷ ۰۲ ۲۴ ۰۹ ۳۰ ۳۲

حزب جمهوری اسلامی درطول این ده سال سه دبیرکل رابه خود دید.شهید بهشتی٬شهید باهنر وآیت ا...خامنه ای.شاید به گزاف نگفته باشیم که جمهوری اسلامی به یک معنایی دراین حزب بود وبیجهت نبود که چپ گرایانی چون حزب توده یا ملی گرایانی چون نهضت آزادی  به این حزب به عنوان حزب حکومتی مینگریستند که درراستای تبیین گفتمان نهضت میکوشد.حزبی که مصداق بارز حزب ا....بود ودبیرکل آن شیفته خدمت بود نه تشنه قدرت ودراخرین لحظات عمرخود نیز براستقلال سیاسی وحیات عزتمندانه تاکید داشت.

بااین مقدمه دوم به موضوع اصلی می رسیم.حزب جمهوری اسلامی در شرق مازندران -سابق-چگونه بود؟حزب ا...جلین یادفتر حزب ا...جلین چه ویژگی داشت که علاوه برتاثیرگذاری تابه این لحظه ازتاریخ دریادهای موافق ومخالف چون ستاره ای درآسمان تاریخ سیاسی منطقه میدرخشد؟

وپرسشهایی دیگر مطرح  میشود که مثلاحزب ا...یعنی چه؟بعد ایا جلین الان تشکیلات حزب ا...دارد؟این جریان تشکیلات وافراد شاخصش چه کسانی بودند و هستند؟مبانی نظریش چه بود؟نیروهای جوانش چه کسانی بودند و هستند؟چرااکنون نشانی از از فعالیتهای مشابه نیست؟ایا توان برگزاری جلسه وتشکیلاتی را ندارند یا نمیخواهند به جوانترها فضابدهند!؟

photo ۲۰۱۷ ۰۲ ۲۶ ۰۸ ۰۸ ۰۹

چرادردورران ۸ساله دکتر احمدی نژاد هیچ حرکتی صورت نگرفت؟!چون اگر مبنا رابه بیت امام صادق(ع)ومرحوم  آیت ا...طاهری  دراستان بگیریم پس چرا درانتخابات راه جدا داشته وبعدازانتخابات باز رجوع میکنیم واز چند دستگی گلایه میکنیم؟!مثلا انتخابات نود ودو رفتند درستادهای .... درحالیکه جبهه پایداری ازجلیلی حمایت کرد.

نود وچهار هم که گفتن ندارد!تصورما بر دوچیزاست اول مبنای نظری دوم عبورازافراد.تشکیلات مرام دارد.

درجلین مفهوم حزب ا...‌یک مفهوم کلی است.حداقل برای ما که قائل به اصولی هستم شخص پرستی رو عین شرک باید دانست.باید یک عده پاسخ بدهند.دوران آینده مبتنی بر پاسخگویی به این مطالبات هست. دوران موج سواری به اسم ارزشها تمام شده است .زمانه استفاده ابزاری از ارزشها تمام شده.

نسل جوان فهمیده است.رسانه جدید چون شبکه اجتماعی...ودیگر انحصارها راشکسته ...باوجود خدمات بسیار دولت نهم ودهم عملکرد غلط برخی مدیران احمدی نژادی به شکست جریان حزب ا...درسطح کشور درانتخابات نود ودو وانتخابات مجلس شد..‌‌لذا باید با بازتولید حزب ا...درسطح کشوری وتبع آن در استان وجلین نمود.ماحرفهایمان را میزنیم واگر عده ای ناراحت شدند باید ریشه این ناراحتی را در رفتار وپیشینه خودشان جستجو کنند.‌‌

photo ۲۰۱۷ ۰۲ ۲۶ ۰۸ ۰۸ ۱۴

تنهابانقد میشود اینده راساخت.حرکت از حاکمیت دینی به تمدن سازی دینی وجامعه دینی.....امت دینی....این افق ماست.....باید برای درک علی وادعای علی دوستی وولایت مداری سلوک ابوذر گونه داشت نه چون اپورتونیستها به حکومت دینی چون گوشت قربانی نگاه کرد! ونتیجه آن به تکرار تاریخ اسلام...تحریف سنت پیامبر(ص)و .....بعد علی(ع)وبعد جنگ با ناکثین وقاسطین ومارقین و....بعد صلح امام حسن(ع)....وبعد بنی امیه وعاشورا وبعد بنی عباس وغیبت آن قطب عالم امکان....حزب ا....واقعی به تحقق تفکر انتظار کنشگرانه خواهد پرداخت.‌

آنچه درسطور بعدمی آید حاصل گفتگوی راقم این وجیزه  با موسس حزب جمهوری اسلامی درجلین  برادرمحمد عرب وتنی چند ازفعالین این حزب می باشد که به صورت مصاحبه انجام شده ودراین نوشتار به صورت مکتوب وگزارش گونه  تقدیم میشود.

photo ۲۰۱۷ ۰۲ ۲۶ ۰۸ ۰۸ ۱۵

باوجود اینکه محقق در پژوهش خود نباید واقعیات رانادیده بگیرد اما بنابردرخواست دبیر سابق حزب جمهوری اسلامی بنابرمصالح اجتماعی و حفظ ابروی افراد وباتوجه به گذر زمان وتغییرات بسیار درانسانها ازبیان برخی مسائل وذکرنام اشخاص خود داری میشود اگرچه دانستن حق مردم است اما این دانستن دربرخی مواقع باید مشمول زمان طولانی شود تااتخاذ مواضع احساسی جای خود رابه تصمیمات عاقلانه بدهد وما دراین موارد از توضیح تفصیلی اینکه مثلاچرا زمین اهدایی برای تاسیس دفترحزب هرگز کلنگ زنی نشد ویا چرا باوجود بستر مناسب برای راه اندازی وتاسیس دفترحزب در روستاهای همجوار این امر محقق نشد ویاچه اتفاقی درهنگام حضور شهید رجایی درجلین افتاد؟

وپرسشهای دیگری که امکان پاسخگویی ٬آن را باحساسیت اجتماعی ایجاد میکند.علاقه مندان میتوانند از طریق نگارنده ویا دیدار حضوری وشفاهی به پاسخ مورد نظردست یابند ومارامعذور دارند وبه قول حافظ:حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود/ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را!!!

دفتر حزب جمهوری اسلامی در جلین توسط محمد عرب درسال ۵۸تاسیس شد‌.هیات موسس هسته مرکزی حزب را افرادی چون مختارعرب٬حجت الاسلام رجب توحیدی٬یحیی پایین محلی٬محمدعلی پایین محلی درکنار محمد عرب شکل دادند. افراد دیگری به عنوان اشخاص شاخص دراین مجموعه اضافه شدند که عبارت بودند از شهید محمد تقی عرب ٬شهید  حسینعلی فرزبود٬شهید صفاری٬شهید غلامرضافرشید نیا و نعمت جوادی.

فعالیتهای حزب از برگزاری جلسات قرآن٬دعای کمیل٬نشست روزانه وتحلیل سیاسی مسایل روز تا بزرگداشت شهدا را شامل میشد.حوزه فعالیتی حزب تنها درجلین نبود بلکه نوعی ارتباط تنگاتنگی با سایر دفاتر حزب در گرگان٬کردکوی٬علی آباد و....نیز وجود داشت که باعث شد بسیار نقش آفرینی کند ونه تنها در منطقه بلکه به تهران نیز کشیده شود چنانکه محمد عرب به همراه چند تن از افراد فعال حزب به تهران رفتند ودر کنگره شرکت کردند واز نزدیک با چهره های ملی وموسسین حزب چون شهید بهشتی٬جاسبی(هیات موسس وشورای مرکزی) و...دیدارداشته باشند ودر برنامه های تهران شرکت کنند.

photo ۲۰۱۷ ۰۲ ۲۶ ۰۸ ۰۸ ۱۶

لازم به ذکراست این رابطه یکسویه نبود بلکه افراد کشوری واستانی نیز به دفتر حزب جمهوری در جلین مراجعه میکردند واز برگزاری کلاسهای آموزشی درحوزه ایدئولوژیک توسط دکتر محمد عباسی تا سخنرانی سیاسی توسط حجت الاسلام عبدوست امام جمعه سمنان را شامل میشد که البته باواکنش برخی درجلین همراه بود چنانکه دبیر حزب جمهوری درجلین بارها توسط عده ای تهدید شد ومزاحمتهایی برای ایشان به وجود آمد که از ذکر جزییات آن خودداری میشود.

دامنه ارتباطات وحوزه فعالیتها ونوع برنامه های حزب جمهوری درجلین به حدی بوده که به هیچ عنوان نمیتوان درمقاله ای چند صفحه ای خلاصه کرد وبه تعبیر مولانا حکم ریختن بحر درکوزه را دارد که امکان پذیر نیست.بااینحال میتوان فهرست وار به گوشه هایی از این اقدامات اشاره کرد وکارنامه ای هرچند مختصرازعملکرد حزب تهیه نمود تا درحافظه هاثبت شود وادای دینی به انقلابیون وشهدای حزب صورت پذیرد.به پیوست این مقاله برخی عکسها واسناد نیز جهت رویت به خوانندگان تقدیم میشود.

درسطور قبل به مواردی اشاره شد که عبور سریع از ان نوعی بی انصافی است وجادارد بیشتر به موارد مذکور پرداخته شود.مواردی چون اهدای زمین جهت تاسیس حزب٬کتابخانه حزب٬اهدای جوایز به جوانان٬گرفتن خط تلفن از مرحوم آیت ا.‌‌..طاهری٬حضورشهید رجایی درجلین٬ارتباطات باحزب گرگان وشرکت درنمازجمعه٬شرکت درجلسات کنگره حزب جمهوری وتعامل با استانهای دیگر٬که به طور مبسوط تری به آن خواهیم پرداخت.

photo ۲۰۱۷ ۰۲ ۲۶ ۰۸ ۰۸ ۲۷

علاوه برموارد مذکور باید به عضوگیری واعضای دیگرحزب ومواردی دیگراشاره کرد.باتوجه به استقبال بچه حزب الهی ها از فعالیتهای دفترحزب دبیرحزب جمهوری جلین جناب محمد عرب به همراه چند تن ازفعالین درصدد ساخت ساختمانی برای حزب برآمدند که توسط مردم به آنها اهداشده بود.

زمین اهدایی درابتدای کوچه منبع آب قدیم بود.طبق برنامه ریزی وبراساس آینده نگری این ساختمان قراربود چهارطبقه باشد که طبقه اول پارکینگ وانباری وسرویس بهداشتی جهت رفاه مسافران ومردم٬طبقه دوم دفتربسیج٬طبقه سوم دفتر شورا ونهایتاطبقه چهارم دفتر حزب باشد.درباب ساخت ساختمان نیز تفاهم شده بود که به شکل مشارکتی این اقدامات انجام شود.

مردم ازاین حرکت حزب استقبال کردند وبه صورت خودجوش امکانات اولیه ای راهم فراهم کردند.به عنوان مثال برادرحاج  باباخلیلی صد هزار آجرداد ونوروز تازیکی گوسفند کشت ودکترعباسی  برای کلنگ زنی به جلین آمد اما نهایتا این امر محقق نشد.

راه اندازی کتابخانه حزب یک نقطه عطفی در تاریخ معادلات سیاسی جلین درآن برهه به حساب می آمد.کتابخانه ای که استارتش را دبیرحزب جمهوری زد وروحانیت جلین نیز بااهدای کتابهای خود به غنی شدن کتابخانه کمک کردند.این کتابها عمدتاتوسط حجت الاسلام محمد پایین محلی٬حجت الاسلام محمد عرب٬حجت الاسلام محمد جوادی اهداشده بود.ساماندهی کتابخانه توسط عضو فعال حزب نعمت پایین محلی صورت گرفت.

photo ۲۰۱۷ ۰۳ ۰۳ ۱۵ ۳۷ ۲۶

راه اندازی نمازجماعت درجلین  برای اولین بار از جمله پیگیریهای بدیع حزب بود.حزب با ملاقات با آیت ا...میبدی ومتقاعد کردن حضرت حجت السلام عیسی حجتی ایشان را برای برپایی نمازجماعت به جلین آورد.

حزب تنهابه دفترخود درجلین بسنده نکرد چراکه رسالت خود را انسانسازی برای انقلاب میدید به همین خاطر به بازگشایی دفتر در روستاهای سلطان آباد٬تقی آباد٬اصفهان کلاته٬و پیگیری در نصرآباد و....پرداخت که البته نهایتا بابروز برخی اقدامات که بنابرمصالح اجتماعی وحفظ وحدت از بیان آن خود داری می شود این حرکت متوقف شد.

یکی از افتخارات شهرجلین وحزب ا...حضورتاریخی شهید رجایی درجلین بود که بااستقبال مردم مواجه شد ودر حافظه تاریخی مردم ما ثبت شده است.نه تنها بزرگان کشوری وحزب جمهوری بلکه بزرگان استانهای دیگر وشخصیتهای برجسته استان نیز تمام قد به حمایت از حزب جمهوری می پرداختند.

ازجمله این حمایتها می توان به رابطه حزب با آیت ا....طاهری پرچمدار گفتمان اسلام ناب وانقلاب پرداخت که درآن شرایط برای جلین واستفاده حزب ومردم یک خط تلفن ازطریق شهید صلبی به دبیر حزب جمهوری درجلین اهداکرد.

بچه های حزب هم خدمت آیت ا...می رسیدند واز بیانات ایشان استفاده می کردند و داوطلبانه برای محافظت ازایشان اقدام می کردند چون درآن برهه زمانی چندین بار ضد انقلاب به ترور ایشان و آیت ا‌‌‌...نورمفیدی وبرخی انقلابیون سرشناس چون حسن خانی پرداختند‌.

photo ۲۰۱۷ ۰۳ ۰۳ ۱۵ ۳۷ ۵۴

تقابل حزب ا....با منافقین چندبار اتفاق افتاد وحزب جمهوری تمام قد دربرابر منافقین ایستاد تاجاییکه درقضیه کوی ویلا که ردپای برخی افراد شاخص(رجوع شود به سایت عدالتخواهان درباب حضورآقازاده های استانی دراین ماجرا) نیز به چشم میخورد دویست نفرازجلین درانجاحضور یافتند.

باوجود فعالیت منافقین در گرگان وبرخی روستاهای شرق درجلین این جریان دفترنداشت اگر چه برای جلوگیری از تحریف تاریخ باید به گرایشات برخی به این جریان اشاره کرد تا تاریخ تحریف نشود.بااین تفاسیر حزب جمهوری بانگاه مدارا هیچ اسمی به نیروهای امنیتی ارائه نکرد تا بانگاه رأفت اسلامی عده ای به دامان انقلاب پیوستند.

نگاه جاذبه محوری به جای دافعانه و نگرش ناب اسلامی وانقلابی به جذب جوانان وفعالیت شبانه روزی آنان درحزب منجرشد.شخصیتهایی چون قربان عرب٬شعبان عرب٬سیدعلی میربهبهانی٬شهید علی اصغرپایین محلی٬حجت الاسلام محمد پایین محلی٬محمدعلی فرزبود ورمضانعلی عرب٬اصغرفرشید نیا٬اکبرعرب مفرد،احمدایزد وجعفر شهامت،عیسی پایین محلی ازاعضای بعدی حزب بودند که فعالیت شبانه روزی داشتند.

این فعالیتها چنانکه قبلاهم اشارت رفت تنهابه جلین محدود نشد وبه وگسترش حزب درروستاها وفعالیت در نمازجمعه گرگان وفروش کتابهاوجزوات شهید دیالمه وشهید آیت-درباب بنی صدر وبعدا میرحسین موسوی-توسط نعمت پایین محلی و پاک کردن کلمه مرگ بربهشتی ازروی دیوارها که توسط منافقین به صورت گسترده شکل میگرفت تاصبح انجام می پذیرفت.

حزب گرگان هم بعداز دبیری سید ضیاء رییسی به جمشیدی رسید وبعد دکترعباسی ودراین برهه بود که برخی از بچه های جلین چون مرحوم غلامرضااحمدی وسید رسول حسینی درکنار شخصیتهایی چون کیاپور وعلی منصوری به فعالیت درگرگان با دکترعباسی پرداختند.

photo ۲۰۱۷ ۰۳ ۰۳ ۱۵ ۴۳ ۲۶

حزب جمهوری حتی به برخی ازنوجوانانی که فعال بودند درجلسات قرآن خوانی ودعای کمیل جوایز میداد.پیشتر از ارتباط با دیگراستانهاچون یزد واصفهان و... در کنگره ملی درتهران وحضور درجلسات حزب ودیداربا شخصیتهایی چون شهید بهشتی و....اشاره کردیم که به درازا نمی کشانیم.

حزب جمهوری چنانکه گفتیم نگاه تمدنی داشت ودفترحزب جمهوری جلین  نیز باهمین نگاه قریب به یک دهه ازهیچ کوششی در عرصه های مختلف شانه خالی نکرد.

دفتر حزب جمهوری درجلین بااعلام انحلال حزب جمهوری به فعالیتهای خود پایان داد.دفتری که به مانند حزب جمهوری بافرازوفرودهای بسیاری روبرو بود.بااین حال با پایان فعالیتهای حزب جمهوری  جریان حزب الهی انقلاب که به گفتمان انقلاب قایل بودند به اشکال مختلفی به فعالیتهای سیاسی خود ادامه دادند وبعضا از دهه هفتاد تاکنون شاهد تغییراتی نیز در این جریان بودیم که از انشقاق تا تقابل راشاهد بودیم که درمقاله نیم قرن جریان شناسی سیاسی فرهنگی به این تغییر مواضع وپوست اندازی ودگردیسی سیاسی اشارت رفت.

اما هیچ یک از تشکیلات واحزابی که در طول این سه دهه شکل گرفت نتوانست نقش حزب جمهوری برای نظام رابازی کند.چراکه حزب جمهوری هدفش انسان سازی برای نظام ونگاه تمدنی داشت درحالیکه کارکرد تحزبی بانگاه غربی همانگونه که اشارت رفت هدفش کسب قدرت است وماهیتی خود بنیادانه دارد.

photo ۲۰۱۷ ۰۳ ۰۳ ۱۵ ۴۳ ۵۷

جمهوری اسلامی پس از دوران جنگ وتجربه دوران سازندگی ٬اصلاحات ودوران پسا اصلاحات و حضور مجدد ریویزیونیستها در مدیریت کلان کشوری اکنون با چالش جدی لیبرالیزم سیاسی به عنوان آلترناتیو واپوزسیون مواجه است لذا باتوجه به آرمان مقدسی که انقلابیون به عنوان صدور انقلاب به جهان وزمینه سازی  شکل گیری تمدن مهدوی دارند نیازمند به تشکیلات فرهنگی سیاسی-تاکید میگردد تشکیلاتی که تنها کارکرد سیاسی ندارد بلکه ماهیتی تمدنی دارد-درسطح کلان ملی -نه فقط تهران-با ماهیتی تاریخ سازانه دارد-چنانکه امام(ره) درنهضت خود انسازی کرد- که البته تلاشهای درخوری در دودهه کنونی توسط برخی افراد شکل گرفته که کافی نیست.

مانیازمند انسانهایی هستیم که درتراز انقلاب اسلامی باشند وباید به نقطه ای برسیم که به صدور مدیران انقلابی درجهان برای پس فردای تاریخ وتاریخ پس فردایی بپردازیم نه اینکه مدیران تکنوکرات به استحاله انقلاب بپردازند و حتی برخی باشعار حزب ا....و صورت حزب الهی سیرت حزب الشیطانی درپیش بگیرند وبه تامین منافع فردی وخانوادگی بپردازند واسلاب ناب محمدی(ص)را به تعبیر امام به اسلام اشرافی وبیدرد واموی تبدیل کنند ومشروعیت نظام را درنگاه مردم به چالش بکشند تا زمینه رابه عنوان پیاده نظام لیبرالیزم سیاسی مهیاکنند.

درابتدای طرح وضعیت حزب جمهوری درجلین پرسشهایی مطرح شد.برخی ازاین پرسشها پاسخ داده شد وبرخی به طور ضمنی دراین وجیزه اشارت رفت وبه قول معروف العاقل یکفی فی الاشاره.طبیعتا برای برخی پرسشها نمیتوان پاسخی قطعی پیچید اما شکل گیری جبهه پایداری و جمنا(جبهه مردمی نیروهای انقلاب)می تواند زمینه ساز آنچه که تاکنون پس از انحلال حزب جمهوری به عنوان خلا درساختارسیاسی واجتماعی تاریخی انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی یاد کردیم شود.

photo ۲۰۱۷ ۰۳ ۰۳ ۱۵ ۴۴ ۰۳

باید امیدوار بود که این دو بتوانند نه تنها به تربیت مدیران سیاسی حزب الهی بپردازند بلکه آرمانهای فرهنگی وسیاسی انقلاب اسلامی را در جمهوری اسلامی تحقق ببخشند وبه حرکت در مسیر تمدن مهدوی یاری رسانند.

اکنون که این نوشتار به پایان خود نزدیک میشود یاد جملاتی از شهید چمران می افتیم که از او برایمان به یادگار مانده:هنگامیکه شیپورها نواخته میشود شناختن مرد ازنامرد است پس ای شیپورها بنوازید!بیشک انتخابات فصل دمیدن در شیپورهاست اگرچه تمامی تاریخ انقلاب فصل امتحانات است.

اما انتخابات عرصه بروز مکنونات همه است.دراینجا از پرچمدار ارزشی جریان انقلاب دراستان جناب آقای دکتر طاهری می خواهیم که با شناخت دقیق از تجدیدیهاو مردودین زمینه رابرای ورود مجدداپورتونیستها ببندندو اجازه ندهند کوتوله های سیاسی با ایجاد رودربایستی و بازیهای سیاسی زمینه باج گیری ازجریان ناب انقلاب را در راستای موج سواری خود مهیا کنند.

photo ۲۰۱۷ ۰۳ ۰۳ ۱۵ ۴۴ ۰۵

بیشک باغ اصولگرایی نیاز به سمپاشی وپاسداری دارد که باید نهالهای کوچک آبیاری وحمایت شوند ودرختان پیرحرس وعلفهای هرز کنده.ما راه دشواری درپیش داریم اما این راه باافق روشنی هموار است.دراین راه چون سنتهای تاریخی وراه بزرگانمان ریزشها ورویشهایی وجود دارد که طبیعتا باجاذبه رویشهای بیشتری را درقبال دافعه منتج به ریزشها مشاهده خواهیم کرد.

ما نسل سوم وچهارم انقلاب ضمن اعلام پایبندی ایدئولوژیک به مبانی اسلام ناب وانقلاب اسلامی وبدون هیچ چشمداشت وسهم خواهی در معادلات سیاسی وبااحترام به پیشکسوتان ظهور پدر ژپتوهای سیاسی که باهدف بهره برداری بامدیریت پشت صحنه برخی خواص موسوم به اصولگرایی که پینوکیو وار در صحنه حضور دارند را به شما بزرگوار یاداوری میکنیم.صدای چکمه های پدر خوانده سیاسی این اپورتونیستها به گوش می رسد.

صدای ورود وحضور کسانیکه تقوای سیاسی ندارند وبانقاب سابقه انقلابی به دنبال منافع فردی اند ‌.وظیفه و رسالت ما به عنوان یک اهل قلم وروشنفکر روشنگری است .باامید به اینکه انتظارما در گرفتن تصمیمات مهم سیاسی شما در مدیریت جریان انقلابی به رویشهای بیشتر منجرشود چراکه ریزشها سنت تاریخی است که عملکردهای مدیران غیر ایدئولوژیک وتکنوکرات  منجر به افتادن برگهای درخت انقلاب میشود واین خرده بر درخت نیست.

photo ۲۰۱۷ ۰۳ ۰۳ ۱۵ ۴۴ ۰۷

شما و خودمان وهمه نیروهای انقلاب را به خدامی سپاریم تا دراین روزگار نیست انگار ومکر لیل النهار از فتنه آخرالزمان درامان بمانیم.در پایان این نوشتارراباجملاتی از کلمات شهید چمران به پایان میبریم:

«اما تجربه، درس بزرگ و تلخی به من داد که اسلحه و کشتار و انقلاب و حتی شهادت بخودی خود نباید مورد احترام و تقدیس قرار گیرد، بلکه آنچه مهم است انسانیت، فداکاری در راه آرمان انسانها، غلبه بر خودخواهی و غرور و مصالح پست مادی و ایمان به ارزشهای الهی است.»

حسین پایین محلی والسلام

انتهای پیام /

نوشتن دیدگاه

توجه!

گلستان ما نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمییابند.
اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می شوند


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پربحث ترین ها