روزی پادشاه یکی از ممالک دور تصمیم گرفت دختر یکی یک دانه اش را راهی خانه بخت کند. فلذا طبق سنت همه پادشان در سراسر تاریخ، تصمیم گرفت از طریق اعلان عمومی این موضوع را به اطلاع مردم برساند تا داماد آینده اش را بر اساس معیار های خانوادگی قصر انتخاب کند.

حالا اصرار می‌کنی، زنگ می‌زنی؟/ به زمین و آسمون چنگ می‌زنی/ تو باید بگی غلط کردم عمو/ دیگه تکرار نمیشه بی گفتگو!

علي هديه‌لو در روزنامه قانون نوشت: برخیز و برو سراغ کاری ******* شغل است مگر خبرنگاری؟

پیشنهاد می شود به منظور رونق گرفتن قهوه خانه ها جلسات اداری را در قهوه خانه ها برگزار کنیم. وقتی کارگران محترم می توانند در قهوه خانه با هم تبادل افکار داشته باشند و بحث کنند، چرا سایر اقشار جامعه نتوانند؟

یکبار در مذاکرات اقای کری خطاب به طرف ایرانی از واژه فریبکار استفاده میکند که در پاسخ آقای ظریف طرف آمریکایی را شارلاتان خطاب میکند. طرف امریکایی میخواهد جواب بدهد که تیم ایرانی دستهای خود را سریع و بصورت همزمان بیرون آورده و کف دستها را به طرف کری گرفته و با هم میگویند «آینه خدا»!