معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کیفیت یاددهی یادگیری با آموزش های متنوع عمیق تر می شود، گفت: تحول در کلاس درس به این معنا است که از همه فرصت های داخل مدرسه و پیرامون آن برای تحقق یادگیری استفاده کرد.

به گزارش گلستان ما به نقل از کلاس بیست؛ "علی زرافشان" در همایش "هم اندیشی سرگروه های آموزشی و تربیتی استان گلستان با رویکرد، مدرسه محوری و تحول در کلاس" که در کانون طه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: ارتقاء کیفیت یاددهی یادگیری با همکاری مدیران و معلمان با راهبری سرگروه های آموزشی میسر می شود.

وی افزود: تحول در مدرسه و مدرسه محوری مستلزم تحول در عناصر شکل دهنده مدرسه است تا تغییر در همه مسائل نقش آفرین مدرسه همه جانبه و کل نگر انجام شود .

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در برنامه درسی ملی معمولا متخصصان درسی ،نقشه  یاددهی یادگیری معلم  را برطبق سند تحول  ترسیم می کنند.

وی با اشاره به زیر نظام درسی و سند ملی درسی، بیان کرد: در این رویکرد بعد از برنامه ریزی درسی که با توجه به  فطرت گرایی توحیدی بیان شده برای هریک از عناصر تربیتی ازجمله دانش آموزان، معلمان و مدیران نقش و ویژگی هایی تعریف شده است.

زرافشان یادآورشد: باید دید عناصر مدرسه در سند تحول چگونه تعریف شده و نقش آفرینی هرکدام چیست که از هم افزایی این نقش ها  تغییر در مدرسه ایجاد شود در حالی که پرداختن به یکی از عناصر تحول فراگیری را به دنبال نخواهد داشت.

محیط های آموزشی نیازمند تحول است

این مقام مسئول با بیان این که در این بحث به جای مدرسه و کلاس از محیط یاددهی یادگیری سخن گفته می شود، خاطرنشان کرد:  این محیط به این معنی است که  باید فراتر از کلاس درس و متنوع تر از مدرسه  تعریف کرد و مدرسه را مرکز ثقل تحول در مدرسه دانست.

زرافشان با بیان اینکه کیفیت یادگیری یاددهی با آموزش های متنوع عمیق تر می شود، گفت: تحول در کلاس درس به این معنا است که از همه فرصت های داخل مدرسه و پیرامون آن برای تحقق یادگیری استفاده کرد.

وی ادامه داد: پژوهش سراها، پارک علم و فناوری، پارک محلات و مساجد نزدیک مدرسه محیط یاددهی یادگیر و برای تحقق بخشیدن به اهداف سند تحول بنیادین است که باید مورد توجه قرار گیرند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش دومین عنصر بارز دیگر در تحقق این هدف را «تنوع در منابع یادگیری»بیان کرد و گفت: براین اساس منابع در انحصار کتب درسی  نیست لذا از «بسته های آموزشی» نام برده می شود و امروزه حتی باید از این موضوع فراتر رود و به منابع باز فکر شود.

زرافشان به منابع «فیزیکی» و «انسانی» اشاره کرد و ادامه داد: منابعی مانند صداو سیما، تلویزیون، فضای دیجیتال، کتاب های کمک درسی که به غنی سازی یادگیری کمک می کنند و نه به حافظه محوری، اولیا و حتی خود دانش آموز به عنوان منبع به حساب می آید .

تحول در مدرسه نیازمند تنوع روش های یاددهی یادگیری مبتنی بر سند تحول است

وی افزود: تحول در مدرسه نیازمند تنوع روش های یاددهی یادگیری مبتنی بر سند تحول است، بنابراین معلم باید به خلق فرصت های یادگیری کمک کند نباید آموزش صرف بدهد تا دانش آموز از یک فرد منفعل به فرد فعال تبدیل شود و یادگیری آن مستقل و مادام العمر باشد

زرافشان با اشاره به طرح اجرا شده «همیار معلم» گفت:  این شیوه مبتنی بر یادگیری  از طریق همسالان است که نیازمند تغییر نگاه معلمان بوده است.

این مقام مسئول درباره طرح «ارزشیابی» بیان کرد: در این طرح باید اجرای برنامه را با نیازهای یادگیرنده و شرایط یادگیری تطبیق داد و تنوع در فرصت یادگیری ایجاد کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خاتمه گفت: سه سطح تجویزی، نیمه تحویزی و غیرتجویزی در منابع وجود که بر اساس آن معلم می تواند، مجری صرف و یا انتخابگر باشد.

تحول از معلم آغاز شود

"محمد رضا وطنی" امروز در همایش "هم اندیشی سرگروه های آموزشی و تربیتی استان گلستان با رویکرد، مدرسه محوری و تحول در کلاس"، اظهار کرد: آغاز فعالیت سرگروه های آموزشی از سال 59 در دوره راهنمایی بود و بواسطه اقدامات خوبیکه انجام گرفت در سال 61 آغاز به کار کرگروه های آموزشی مقطع متوسطه شد.

وی افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از معلم به عنوان مربی تعریف شده و صرفاً منتقل کننده دانش نیست بلکه بعنوان یک مرجع علمی شناخته می شودکه هدایت و تربیت دانش آموزان را برعهده دارد .

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره نگاه ویژه به سرگروه های آموزشی، تصریح کرد:  انتخاب سرگروه ها توسط همکاران فرهنگی انجام می شود لذا سرگروه ها منتخب گروه های خودهستند و وظیفه هدایت و مدیریت آن را به شکل تخصصی برعهده دارند.

وطنی با برشمردن وظایف گروه های آموزشی اذعان کرد: توانمندی سازی گروه که سبب تغییر دانش، تغییر نگرش، مهارت و انگیزه شود از جمله وظایف سرگروه هاست.

این مقام مسئول رویکرد آموزش و پرورش استان در سال جدیدرا تحول درمدرسه بیان کرد و گفت: برای این تغییر باید تحول در کلاس درس ایجاد شود و این تغییر باید از معلم و مربی شروع شود.

وی بیان کرد: علاوه بر دانش، تغییر نگرش باید نسبت به تعلیم و تربیت و شغل و نیاز جامعه، نگرش به فرد و خانواده و حکومت در معلم ایجاد شود، به شکل کلی  و عمومی اهداف راببیند و برنامه ریزی کند.

راهبری معلمان از وظایف سرگروه های آموزشی

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه رهبری معلمان یکی دیگر از وظایف سرگروه های آموزشی است، خاطرنشان کرد: این راهبری باید پیوسته باشد و نظارت و کنترل انجام دهد.

وطنی ادامه داد: سرگروه ها می تواند با برگزاری جلسات زمینه را برای انتقال دانش و ایجاد خلاقیت و نوآوری فراهم کنند و برای گسترش فرهنگ در مدرسه برنامه ارائه کند  تا مدرسه صرفاً مرکز آموزشی نباشد و به مرکز تحول و پژوهش تبدیل شود.

وطنی با بیان اینکه حضور مدیران عمومی و معلمان تخصصی به اجرای برنامه ها در مدرسه کمک می کند، افزود: صرف توجه به برنامه های روزمره توسط سرگروه ها باعث رکود آموزشی خواهد شد و باید با حضور در مدرسه و ارتباط با دانش آموز و معلم و مدیر اهداف تحقق پیدا کند.

حافظه محوری آموزش و پرورش را دچار مشکل کرد

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان با تاکید بر التزام به نگاه تحولی عمومی،گفت: نگاه نادرست و حافظه محوری ما را دچار مشکلات فراوانی کرده بنابراین باید به سمت فهمیدن و درک دانش آموز قدم گذاشت تا وی صاحب قدرت تجزیه و تحلیل شود.

وی همچنین گفت: نقش تربیتی معلم گسترش یابد و مربیان پرورشی آن را مدیریت کنند تا تحول در مسائل تربیتی اعم از تربیت بدنی، اجتماعی و هنری و ... در دانش آموزان ایجاد شود.

وطنی متذکرشد: متاسفانه خانواده ها در آموزش و پرورش نقشی ندارند و تنها در انجمن اولیا و مربیان هستند در حالی که براساس اهداف خانواده در اسلام ، باید در تصمیمات مدرسه نقش داشته باشد.

شورای معلمین تشریفاتی نباشد

وی اذعان کرد: علاوه براین شورای معلمین باید در مسائل نقش آفرین  و معنی دار شود و تشریفاتی نباشد در حالی که اکنون کمترین اختیارات در مدرسه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در خاتمه گفت: امسال در همه ابعاد، آموزش و پرورش استان حائز رتبه کشوری شده است و 168 دانش آموز و معلم در بخش های مختلف رتبه کسب کردند و درگروه های آموزشی نیز رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

مهمترین جزسند تحول بنیادین کیفیت بخشی آموزشی و تربیتی است

"ابراهیم حاجیلری" در همایش "هم اندیشی سرگروه های آموزشی و تربیتی استان گلستان با رویکرد، مدرسه محوری و تحول در کلاس"، اظهار کرد: آموزش باید با کیفیت همراه باشد تا منجر به ایجاد شایستگی در حوزه دانش آموزی شود.

وی افزود: سرگروه های آموزشی استان بعنوان طلایه داران تعلیم و تربیت هستند که باید مسائل تخصیی حوزه خود مسلط باشند و با استفاده از تجربیات خود و دیگران  برای آموزش باکیفیت برنامه ریزی کنند تا آموزش با کیفیت داشته باشیم

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گلستان تصریح کرد: آموزش با کیفیت یعنی ایجاد شایستگی های لازم براساس سند تحول آموزش و پرورش که مهم ترین جزء آن، کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و تربیتی است.

حاجیلری بیان کرد: تلاش کردیم با نگاه جدید و ایجاد پشتیبان در قالب کمیته بهبود در تحقق ماموریت گروه های آموزشی که تحول در کلاس درس است برسیم.

اهداف سند در کلاس درس باید محقق شود

وی اذعان کرد: اهداف سند در کلاس درس باید محقق شود و علاوه بر تحول در کلاس، باید به توانمندسازی معلم توجه گردد، آموزش مهارت های تخصصی مبتنی بر کلاس درس و مدل های مناسب بر اقلیم در کنار آموزش های عمومی می تواند به این توانمندسازی کمک کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:  آموزش های عمومی فرصت مناسب برای تعاون، گفتگو و شناخت مناسبتر  از وضعیت دانش آموز ایجاد و بازخورد مناسبی را فراهم می کند که مانع از افرسودگی معلم می شود.

وی ادامه داد: بدون شک دانش آموز  و معلم امروز هردو با دانش آموزان و معلمان دیروز متفاوت هستند لذا در جهت بهبود ارتباط دانش آموز و معلم تلاش می کنیم.

سرگروه های آموزشی دیده بان اصلی آموزشی هستند

حاجیلری با بیان اینکه سرگروه های آموزشی دیده بان اصلی آموزشی هستند، یادآورشد:  این افراد برخواسته از جامعه معلمان هستند که اجازه ورود به کلاس درس معلمان را پیدا می کنند  و با فرصت های بالینی که ایجاد می کنند  فرصت تخصصی برای محتوا و کیفیت آن را ایجاد می کنند .

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گلستان در خاتمه تصریح کرد: بارزترین شاخص سرگروه های آموزشی ورود به محتوای درسی و روش های تدریس است که می تواند شاخص قدرت تشخیص معلم نیز باشند.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه

توجه!

گلستان ما نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمییابند.
اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می شوند


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید